frans versteden fotografie tilburg in beeld - tilburginbeeld - evenementen fotograaf

nieuws pagina - tilburginbeeld - evenementen fotograaf

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

Maak kennis met Tilburg.com fotograaf Frans:
‘Ieder mens heeft wel een fotomodel in zich’

Ze zijn gek op onze stad, op gezelligheid, op fotografie en zetten jou maar al te graag op de foto tijdens Tilburgse evenementen. We hebben het over de topfotografen van Tilburg.com! Nu het evenementenseizoen nog even op zich laat wachten, leek het ons het perfecte moment voor jullie om eens nader kennis te maken met deze toppers.

In dit artikel stellen we fotograaf Frans Versteden aan je voor. Frans (64, maar met de energie van een 50-jarige) is een van de langstlopende fotografen bij Tilburg.com. De geboren en getogen Tilburger noemt zichzelf un echte Kruikenzeiker! Hij is de eigenaar van Versteden Papier aan de Piusstraat: de plek waar hij niet alleen werkt, maar ook al zijn hele leven woont.

Benieuwd wat voor foto’s Frans maakt? Bekijk hier zijn website.

Vijf vragen aan Frans

1. Wat is de mooiste/meest waardevolle foto die je ooit gemaakt hebt?

“Iedere foto is op z’n eigen manier bijzonder. Ik ben er nog steeds mee bezig om die ene foto te schieten waarvan je zou kunnen zeggen: dat is de ultieme plaat. Ik ben ervan overtuigd dat die foto nog een keer gaat komen. En dan gaan jullie die zéker ergens zien!”

2. Waar ligt jouw kracht als fotograaf?

“Ik vind het als fotograaf vooral prettig om ongedwongen foto’s te maken. Foto’s van evenementen en mensen, feesten, de kermis, maar ook bijvoorbeeld van demonstraties met de nodige acties. De ene keer ben ik een observator en de andere keer ben ik de regisseur. Maar ik probeer altijd met andere ogen naar het hele plaatje te kijken, met als resultaat een karakteristieke foto.”

3. Wie of wat zou je graag nog ooit op de foto willen zetten?

“Eigenlijk heb ik geen bepaald persoon in gedachte. Alle mensen hebben wel iets van een fotomodel in zich en elk persoon heeft interessante uitdrukkingen of emoties die je kunt vastleggen. Het zijn vaak de kleine nuances die een mens interessant maakt om te fotograferen. Ik ben dan ook van mening dat er geen lelijke mensen zijn.”

4. Op welke Tilburgse evenementen fotografeer jij het liefst?

“Ik fotografeer het liefst op evenementen waar veel gebeurt en waar ik mensen kan vastleggen die gewoon lekker zichzelf zijn. Waar ze genietend, geëmotioneerd of vreugdevol reageren op de sfeer van het Tilburgse evenement.”

5. Wat zijn jouw grootste hobby’s naast fotograferen?

“Eigenlijk is fotografie echt mijn grootste hobby! Samen met mijn vrouw ben ik eigenaar van Versteden Papier. Om mijn zinnen eens te verzetten, ben ik lang geleden begonnen met fotograferen. Dat was vroeger nog met filmrolletjes en niet digitaal, zoals tegenwoordig. Ik vond het altijd wel magisch om die filmrolletjes te ontwikkelen en te ontdekken of mijn plaatjes waren gelukt zoals ik ze in gedachte had. Nu kijk je even op je scherm of een foto is gelukt, en zo niet… dan maak je gewoon een nieuwe.”

Fotografen Tilburg.com

In een korte reeks stellen we elke week een van onze fotografen aan je voor. Wie zijn ze? Wat voor foto’s maken ze het liefst? En hebben ze nog een (fotografie) droom voor de toekomst?

Lees hier het artikel op Tilburg.com

frans versteden tilburg evenementen fotograaf event party fotografie voor feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten

Het grootste hardloopevenement van Tilburg de Tilburg Ten Miles was weer een groot succes! Ben jij één van de sportieveling die heeft deelgenomen? Misschien staat jouw foto wel in het fotoalbum van de TTM tilburg ten miles 2022 … ?

TTM tilburg ten miles 2022

archief foto albums frans versteden fotografie tilburg

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

foto albums archief frans versteden fotografie tilburg - evenementen fotograaf

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

foto albums archief frans versteden evenementen fotograaf tilburg

Via onderstaande link kun je op mijn archief zoeken
naar “oudere fotoalbums” die niet meer op deze
website staan maar nog wel te zien zijn :

Evenementen fotografie – event party fotograaf voor feesten partijen verjaardagen
borrels en andere feestelijke momenten.

Mocht u nu zelf binnenkort een evenement of een feest gaan organiseren
en zoekt u iemand om alles vast te leggen?

Bij Frans Versteden Fotografie bent u dan op het juiste adres.

Evenementen fotografie – party fotograaf – feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten.

evenementen fotografie-feesten-partijen

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld fotograaf

evenementen fotografie fotograaf voor feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf tilburg
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie
kijk ook eens in mijn archief van de fotoalbums

Evenementen fotografie Event party fotograaf voor feesten partijen
verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten.

Mocht u nu zelf binnenkort een evenement of een feest gaan organiseren
en zoekt u iemand om alles vast te leggen?
Bij Frans Versteden Fotografie bent u dan op het juiste adres.

evenementen fotografie-feesten-partijen

evenementen fotografie party fotograaf tilburg voor feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten.

Bent u op zoek naar een fotograaf die voor die opening van een nieuw bedrijf – vrijgezellen feest – sportevenement – sportwedstrijd – jubileumfeest straat of buurtfeest of een ander feestelijk moment kan fotograferen?

Bij Frans Versteden Fotografie bent u dan op het juiste adres.

Van tevoren spreken we elkaar om wat basis informatie te krijgen. U kunt hierbij dan denken aan wat voor soort evenement het gaat worden en in welke sfeer en of het een binnen of buiten locatie is en eventueel hoeveel
mensen er ongeveer aanwezig zullen zijn.

Daarbij is het ook belangrijk om een aantal punten door te nemen of u specifieke mensen op de foto wilt hebben?
En waar moeten er absoluut foto’s van worden gemaakt?

Ik vind het als fotograaf vooral prettig om ongedwongen foto’s te maken met feestelijke portretten en
natuurlijk is een groepsfoto ook altijd leuk.

Na het fotograferen ga ik de beste beelden uitzoeken en worden deze gecorrigeerd op belichting,
kleur en contrast en bewerkt naar hoge resolutie.

Binnen 14 dagen stuur ik u dan deze bewerkte foto’s digitaal.
Wilt u de foto’s liever op een USB stick dan is dit ook mogelijk.

Frans Versteden Fotograaf Tilburg

Evenementen fotografie party fotograaf tilburg feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten.

algemene voorwaarden

frans versteden fotografie tilburg in beeld

algemene voorwaarden

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg in beeld – tilburginbeeld
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

algemene voorwaarden
frans versteden fotografie tilburg
evenementen fotografie
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63

DuPho
Algemene voorwaarden van DuPho | Dutch Professional Photographers

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW. Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
een Fotograaf en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt de Fotograaf
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk
dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien de Fotograaf het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de Fotograaf ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van de Fotograaf nog niet
heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
de Fotograaf te worden medegedeeld. De Fotograaf heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De Fotograaf heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
6.2 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door de Fotograaf slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is ondertekend en aan de Fotograaf is geretourneerd.
6.3 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft de Fotograaf recht op de overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij de fotograaf.

8. Licentie
8.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een
licentie zoals die naar aard en omvang door de Fotograaf is omschreven in de offerte
en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
8.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst conform het begrip van de Fotograaf, hebben bedoeld.
8.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en valt niet onder het in artikel 8.2 genoemde exploitatierecht.
8.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotograaf.
8.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties
te verlenen aan derden.

9. Inbreuk op auteursrecht
9.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
9.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

10. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
10.1 De naam van de Fotograaf dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te
worden opgenomen.
10.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van de fotograaf conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
10.3 Voor iedere inbreuk op de aan de Fotograaf toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).

11. Aansprakelijkheid en rechten van derden
11.1 De Fotograaf is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen.
11.2 De Fotograaf is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de Fotograaf.
11.3 De aansprakelijkheid van Fotograaf is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.4 Indien derden jegens de Fotograaf en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en de Fotograaf in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

12. Faillissement/surseance
Zowel de Fotograaf als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft de Fotograaf het recht de verstrekte
licentie te beëindigen.

13. Rechts- en forumkeuze
13.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
13.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen de Fotograaf en de Wederpartij, zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam

© DuPho. Augustus 2016
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam onder
nummer 66/2016

materialen voor werk aan de muur

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

materialen voor werk aan de muur

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

Mijn werk aan jouw muur….?! Frans Versteden Fotografie heeft nu een online galerie waar je betaalbare werken kunt bestellen die de lege plek op jouw muur kunnen opvullen. Fine-art print kwaliteit op Giclée print op canvas – Acrylglas – Xpozer – Aluminium dibond – Staal – Canvas met een prachtige baklijst – Behang – Naadloos behang – Print op wisselbaar doek – Ingelijste fotoprints – Hout – Fotoprints – Buiten canvas, geprint in elke maat naar wens. Van 20 cm tot aan 2,50 meter.

 … regelmatig zullen er meer foto’s bij komen dus ik nodig je uit om eens vaker op mijn website te komen kijken ….

Let op! de prijzen zijn richtprijzen voor een bepaalde maat op canvas  –
u kunt zelf uw formaat en materiaal kiezen in de webshop met de daarbij behorende prijs!

Origineler dan Ikea, goedkoper dan een galerie
Je wil iets moois aan je muur, maar bij een galerie vind je niets
in jouw maat, of het is net boven je budget.
Bij mij ben je dan aan het juiste adres!

1 – kies jouw werk voor aan de muur
in mijn collectie van betaalbare werken vind
je altijd iets wat bij je past

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

2 – kies het materiaal
fine-art print kwaliteit op
diverse materialen

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

3 – kies de afmeting
geprint in elke maat naar wens.
van 20 cm tot aan 2,50 meter

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld
Giclée print op canvas Een klassiek en tijdloos materiaal werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Giclée print op canvas
Een klassiek en tijdloos materiaal

nu… bestellen?
Budget Hoge kwaliteit en spierwit linnen
Ragscherp & realistische kleuren
Beschermd met een vernislaag
Milieuvriendelijk hout (PEFC goedgekeurd)
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
2 of 4,5 cm dik
Ook beschikbaar voor buiten

Acrylglas Werken met prachtige dieptewerking werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Acrylglas
Werken met prachtige dieptewerking

nu… bestellen?
Museumkwaliteit
Prints op fine-art fotopapier
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
Stevige aluminium panelen
Zwevend effect

Xpozer Innovatief product van hoge kwaliteit werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Xpozer
Innovatief product van hoge kwaliteit

nu… bestellen?
Superdun kunststof fotofolie
Ragscherp en hoge kwaliteit
Matte print
Zwevend effect
Lichtgewicht en herbruikbaar ophangsysteem
Red Dot Design Award winnaar

Aluminium dibond Het allerbeste voor je huis of kantoor werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Aluminium dibond
Het allerbeste voor je huis of kantoor

nu… bestellen?
Museumkwaliteit in mat of glans
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
Stevige aluminium panelen
Zwevend effect

Staal Stoer, stevig en haarscherp werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Staal
Stoer, stevig en haarscherp

nu… bestellen?
Massief aluminium platen
Stoere uitstraling
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
Haarscherpe afdrukken

Canvas met een prachtige baklijst Met een lijst erom maak je het af werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Canvas met een prachtige baklijst
Met een lijst erom maak je het af

nu… bestellen?
Hoge kwaliteit en spierwit linnen
Ragscherp & realistische kleuren
Beschermd met hoogglansvernis
Milieuvriendelijk hout (PEFC goedgekeurd)
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
In zwart, wit of naturel hout

Behang De mooiste werken groots aan je muur werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Behang
De mooiste werken groots aan je muur

nu… bestellen?
Dik vliesbehang (120 grams)
Sterk, scheurvast en krimpvrij
Geen behangtafel nodig
Inclusief behanglijm!

Naadloos behang Sterk en stootvast werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Naadloos behang
Sterk en stootvast

nu… bestellen?
Stevige en flexibele kunststof (airtex)
Uit één stuk, dus geen banen
Stootvast
Eenvoudig schoon te maken

Print op wisselbaar doek Voor échte impact op beeld en akoestiek werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Print op wisselbaar doek
Voor échte impact op beeld en akoestiek

nu… bestellen?
Hoge kwaliteit print
Eenvoudig wisselbaar
Ook zeer grote maten mogelijk
Optioneel met geluiddempende panelen,
voor verbetering van de akoestiek

Ingelijste fotoprints Prints achter echt glas werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Ingelijste fotoprints
Prints achter echt glas

nu… bestellen?
Fine-art giclée quality
Scherpe en kleurvaste prints
Ingelijst achter 2mm glas
Kant en klaar geleverd,
inclusief ophangsysteem
Lijsten in aluminium en hout (4 kleuren)

Hout Prachtig mooie werken, op duurzaam hout werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Hout
Prachtig mooie werken, op duurzaam hout

nu… bestellen?
Geprint op multiplex of vurenhout
Goed zichtbare houtstructuur
Ingebouwd ophangsysteem
Whitewashed basis voor knallende
kleuren bij de vurenhout variant
Duurzaam, FSC- en PEFC-
gecertificeerd hout

Fotoprints Prints om zelf in te lijst werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Fotoprints
Prints om zelf in te lijsten

nu… bestellen?
Prints in fine-art giclée kwaliteit
Scherpe en kleurvaste prints
Lijst hem zelf in

Buiten canvas Ook je tuin & balkon verdient de mooiste werken werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

Buiten canvas
Ook je tuin & balkon verdient
de mooiste werken

nu… bestellen?
Geschikt voor buiten
Hoge kwaliteit afdruk
Ook zeer grote maten mogelijk
2 of 4,5cm dik

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

mijn foto’s kopen

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld evenementen fotograaf

mijn foto's kopen

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

frans versteden fotografie fotograaf tilburg fotos kopen

Mijn werk aan jouw muur….?! Frans Versteden Fotografie heeft nu een online galerie waar je betaalbare werken kunt bestellen die de lege plek op jouw muur kunnen opvullen. Fine-art print kwaliteit op Giclée print op canvas – Acrylglas – Xpozer – Aluminium dibond – Staal – Canvas met een prachtige baklijst – Behang – Naadloos behang – Print op wisselbaar doek – Ingelijste fotoprints – Hout – Fotoprints – Buiten canvas, geprint in elke maat naar wens. Van 20 cm tot aan 2,50 meter.

 … regelmatig zullen er meer foto’s bij komen dus ik nodig je uit om eens vaker op mijn website te komen kijken ….

Let op! de prijzen zijn richtprijzen voor een bepaalde maat op canvas  –
u kunt zelf uw formaat en materiaal kiezen in de webshop met de daarbij behorende prijs!

Origineler dan Ikea, goedkoper dan een galerie
Je wil iets moois aan je muur, maar bij een galerie vind je niets
in jouw maat, of het is net boven je budget.
Bij mij ben je dan aan het juiste adres!

1 – kies jouw werk voor aan de muur
in mijn collectie van betaalbare werken vind
je altijd iets wat bij je past

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

2 – kies het materiaal
fine-art print kwaliteit op
diverse materialen

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

3 – kies de afmeting
geprint in elke maat naar wens.
van 20 cm tot aan 2,50 meter

werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld
werk aan de muur? mijn foto's voor jouw muur ... koop je via werk aan de muur! frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld evementen fotograaf

partner pagina

frans versteden fotografie tilburg in beeld - evenementen fotograaf

partner pagina

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie
kijk ook eens in mijn archief van de fotoalbums

avgenfotos

frans versteden fotografie tilburg in beeld

AVG en portret - foto's

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

AVG en foto’s
frans versteden fotografie tilburg
evenementen fotografie

AVG en portret – foto’s: geen paniek!

Door: Job Hengeveld

Het zal inmiddels bijna niemand ontgaan zijn: vanaf 25 mei 2018 treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze nieuwe Europese regelgeving regelt voor de hele EU wat er met persoonsgegevens kan en mag gebeuren.

Omdat de nieuwe regels onmiddellijk op iedereen van toepassing zijn en de regelgeving nieuw is lijken er veel onduidelijkheden te bestaan. Vooral bij fotografen leeft de angst dat zij straks geen mensen herkenbaar in beeld mogen brengen, tenzij die mensen daarvoor toestemming hebben gegeven. In veel gevallen een onhaalbare zaak. Maar is dat nu wel zo? 

Het antwoord is eigenlijk simpel: nee, dat is niet zo. Als het wel zo zou zijn, dan zouden vanaf 25 mei 2018 in de gehele EU bijkans Noord-Koreaanse toestanden ontstaan en dat is natuurlijk beslist niet wat de Europese wetgever voor ogen heeft. 

Was een portret tot nu toe nog een bijzonder persoonsgegevens omdat het iets zei over iemands ras, vanaf 25 mei is het een biometrisch persoonsgegeven. Daarmee wordt de gezichtsafbeelding gelijkgesteld met bijvoorbeeld een vingerafdruk of een irisscan.  In de tekst van de AVG is ook duidelijk aangegeven dat foto’s niet automatisch moeten worden beschouwd als een bijzonder persoonsgegeven. Pas als deze wordt gemaakt of gebruikt om iemand te identificeren, kan het een persoonsgegeven worden. De persfotograaf, straatfotograaf of hobbyfotograaf die mensen op de gevoelige plaat legt, is niet bezig om iemand te identificeren. Dat dezelfde foto misschien wel gebruikt kan worden voor dat doel wil niet zeggen dat die fotograaf daar bij het maken van de foto al rekening hoeft te houden. Er is namelijk ook nog zoiets als vrijheid van meningsuiting en artistieke vrijheid.

En ook daar heeft de Europese regelgever in de AVG aandacht aan besteed. In de tekst van de AVG staat dat het recht op bescherming van persoonsgegevens niet absoluut is, maar altijd moet worden afgewogen tegen anders grondrechten, zoals vrijheid van meningsuiting en informatie en artistieke vrijheid.  Tot slot heeft de Europese regelgever alle lidstaten opgedragen om in de nationale wetgeving regels op te nemen die de artistieke en journalistieke vrijheid beschermen. 

Er verandert dus minder dan u denkt of vreest. Wat natuurlijk ook niet verandert, is het zgn. portretrecht. Dit is het recht van de geportretteerde om zich in bepaalde gevallen tegen het gebruik van zijn portret te verzetten, maar dat is geregeld in het auteursrecht. De invoering van de AVG verandert daar niets aan.

Met andere woorden: er is geen reden voor paniek. Natuurlijk zal nog wel het een en ander worden uitgekristalliseerd, maar we wonen niet vanaf 25 mei met z’n allen in Pjongjang.  De EU hecht veel te veel waarde aan grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting en expressie om van iedereen die foto’s maakt (van proffoto’s tot selfies) nu te gaan verlangen dat ze steeds toestemming vragen. U kunt daarom gerust doorgaan met het herkenbaar fotograferen van mensen.

Job Hengeveld is advocaat te Amsterdam en juridisch adviseur van DuPho. 

Beeld: Job Hengeveld

tmhc forward

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

tmhc forward

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

foto’s tmhc forward
frans versteden fotografie tilburg

metjehart tilburg

frans versteden fotografie tilburg - tilburginbeeld - met je hart tilburg

evenementen fotografie fotograaf voor feesten partijen verjaardagen borrels en andere feestelijke momenten

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie

foto’s met je hart tilburg
frans versteden fotografie tilburg
evenementen fotografie
tilburginbeeld

met je hart tilburg
foto’s fotoalbum met je hart tilburg

flepsteppers

frans versteden fotografie tilburg in beeld tilburginbeeld

kv de flepsteppers

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotografie tilburg – tilburginbeeld – evenementen fotograaf
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
evenementen fotografie