frans versteden fotograaf tilburg - evenementen fotografie

algemene voorwaarden

 

dupho member frans versteden

frans versteden fotograaf tilburg – tilburginbeeld
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63
frans versteden evenementen fotografie

algemene voorwaarden
frans versteden fotograaf tilburg
evenementen fotografie
KVK : 76134555 | BTW : NL003047019B63

Algemene voorwaarden van Frans Versteden Fotografie Tilburg
evenementen fotograaf

1. Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Aw: Auteurswet 1912
Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan
wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op
één lijn kunnen worden gesteld.
Fotograaf: Frans Versteden Fotografie Tilburg, de gebruiker in de zin van art. 6:231 BW. Wederpartij: de wederpartij in de zin van art. 6:231 BW.
Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw.

2. Toepassing
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen
Frans Versteden Fotograaf Tilburg en een Wederpartij, inclusief offertes, opdrachtbevestigingen en
mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, ook na het beëindigen van een overeenkomst, tenzij partijen schriftelijk en uitdrukkelijk van deze voorwaarden zijn afgeweken.

3. Vergoeding
3.1 Indien partijen geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Frans Versteden Fotograaf Tilburg
eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding, waarbij rekening gehouden
wordt met de omvang en de reikwijdte van het door de Wederpartij gewenste gebruik
van het werk.
3.2 Noodzakelijke kosten en/of meerwerk
dienen door de Wederpartij te worden
vergoed.

4. Factuur en betaling
4.1 Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
4.2 Indien Frans Versteden Fotograaf Tilburg het verschuldigde bedrag niet binnen de in 4.1 bedoelde
termijn heeft ontvangen, is de Wederpartij de wettelijke rente te vermeerderen met 2%
verschuldigd over het factuurbedrag.
4.3 Indien de Wederpartij in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de
nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht
daaronder begrepen, dan komen alle kosten die Frans Versteden Fotograaf Tilburg ter verkrijging van
voldoening in en buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.
4.4 Geen enkel gebruik van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook is
toegestaan, zolang de Wederpartij enige uitstaande factuur van Frans Versteden Fotograaf Tilburg
nog niet heeft voldaan.

5. Klachten
Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval
binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken schriftelijk/per mail aan
Frans Versteden Fotograaf Tilburg te worden medegedeeld.
Frans Versteden Fotograaf Tilburg heeft het recht binnen redelijke
termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige
schade voor de Wederpartij zou leiden.

6. Opdracht
6.1 De opdrachtgever maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de
uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij Frans Versteden Fotograaf Tilburg en wel
tijdig voor aanvang van de opdracht.
6.2 Frans Versteden Fotograaf Tilburg voert de opdracht uit naar eigen technisch en creatief inzicht en spant
zich daarbij in om tegemoet te komen aan specifieke wensen van de opdrachtgever als
bedoeld in het vorige lid.
6.3 De opdracht is te allen tijde aan te merken als een inspanningsverbintenis, niet
zijnde een resultaatsverbintenis.
6.4 Wijzigingen in de opdracht door de Wederpartij om welke reden dan ook, komen
voor rekening van de Wederpartij en zullen door Frans Versteden Fotograaf Tilburg
slechts worden uitgevoerd na aparte offerte van meerkosten die door de Wederpartij voor akkoord is
ondertekend en aan Frans Versteden Fotograaf Tilburg is geretourneerd.
6.5 In geval van annulering van een opdrachtovereenkomst door de Wederpartij op
welk moment dan ook en om welke reden dan ook, heeft Frans Versteden Fotograaf Tilburg recht op de
overeengekomen vergoeding. Ingeval van annulering is de niet-professionele
opdrachtgever enkel verschuldigd een naar redelijkheid vast te stellen deel van de
vergoeding waarbij rekening wordt gehouden met de reeds verrichte werkzaamheden.

7. Levering
Bestanden worden aangeleverd in het overeengekomen formaat en bestandstype.

8. Ziekte / overmacht
8.1 Frans Versteden Fotograaf Tilburg is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn
verplichtingen als gevolg van overmacht.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en
jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet
voorzien, waarop Frans Versteden Fotograaf Tilburg geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat
is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende
arbeidsongeschiktheid.
8.3 Ingeval van overmacht kunnen de verplichtingen van de Frans Versteden Fotograaf Tilburg,
in overlegmet de opdrachtgever, worden overgenomen door een collega-Fotograaf. Deze wordt
aangewezen door de Fotograaf.
8.4 Indien Frans Versteden Fotograaf Tilburg bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn
verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen zal kunnen
voldoen, is hij gerechtigd het reeds geleverde deel van de diensten inclusief de
gemaakte onkosten afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen.

9. Auteursrecht
Het auteursrecht op de Fotografische werken berust bij Frans Versteden Fotograaf Tilburg.

10. Licentie
10.1 Toestemming voor gebruik van een Fotografisch werk door de Wederpartij
wordt uitsluitend schriftelijk/per mail en voorafgaand verleend in de vorm van een
licentie zoals die naar aard en omvang door Frans Versteden Fotograaf Tilburg
is omschreven in de offerte en/of de opdrachtbevestiging en/of de daarop toeziende factuur.
10.2 Indien omtrent de omvang van de licentie niets is bepaald, geldt dat deze
nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten
behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de
overeenkomst conform het begrip van Frans Versteden Fotograaf Tilburg, hebben bedoeld.
10.3 Exclusieve exploitatie moet altijd expliciet schriftelijk overeen worden gekomen
en valt niet onder het in artikel 10.2 genoemde exploitatierecht.
10.4 Het is de Wederpartij niet toegestaan het in dit artikel omschreven
exploitatierecht over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke
toestemming van Frans Versteden Fotograaf Tilburg.
10.5 Tenzij anders overeengekomen, is de Wederpartij niet bevoegd om sublicenties
te verlenen aan derden.

11. Inbreuk op auteursrechten
11.1 Elk gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt
beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de Fotograaf.
11.2 Bij inbreuk komt de Fotograaf een vergoeding toe ter hoogte van tenminste
driemaal de door de Fotograaf gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een
dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige
geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en
indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

12.Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten
12.1 De naam van Frans Versteden Fotograaf Tilburg dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te
worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.
12.2 De Wederpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een
Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Frans Versteden Fotograaf Tilburg conform
artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.
12.3 Voor iedere inbreuk op de aan Frans Versteden Fotograaf Tilburg toekomende
persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op
naamsvermelding, is de Wederpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste 100%
van de door Frans Versteden Fotograaf Tilburg gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig
recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op
vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en
buitengerechtelijke kosten).

13. Aansprakelijkheid en rechten van derden
113.1 Frans Versteden Fotograaf Tilburg is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en voornoemde
Licentie te verlenen.
13.2 Frans Versteden Fotograaf Tilburg is jegens de Wederpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van
derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie en openbaarmaking van het Werk,
tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Frans Versteden Fotograaf Tilburg.
13.3 De aansprakelijkheid Frans Versteden Fotograaf Tilburg is in elk geval beperkt tot de hoogte van het
factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade,
tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
13.4 Indien derden jegens Frans Versteden Fotograaf Tilburg en/of Wederpartij een vordering
aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Werk, dan zullen de
Wederpartij en Frans Versteden Fotograaf Tilburg in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer
voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

14. Faillissement/Sursence
Zowel Frans Versteden Fotograaf Tilburg als de Wederpartij hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk
te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
In geval van faillissement van de Wederpartij heeft Frans Versteden Fotograaf Tilburg het recht de verstrekte
licentie te beëindigen.

15. Rechts- en forumkeuze
15.1 Alle gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden
beheerst door Nederlands recht.
15.2 Ieder geschil met betrekking tot de tekst en uitleg van deze Algemene
Voorwaarden en een rechtsbetrekking tussen Frans Versteden Fotograaf Tilburg en de Wederpartij,
zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

DuPho. | Dutch Professional Photographers
Piet Heinkade 181-K
1019 HC Amsterdam
© DuPho. Februari 2022
Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank Amsterdam
onder depotnummer 12/2022